Vedtægter

 

#FODBOLD FOR ALLE

LOVE OG VEDTÆGTER FOR RESEN HUMLUM IDRÆTSFORENING.

§1 NAVN OG HJEMSTED: FORENINGENS NAVN ER RESEN HUMLUM IDRÆTSFORENING,SOM KAN
FORKORTES RHIF. FORENINGEN ER HJEMMEHØRENDE I HUMLUM I STRUER KOMMUNE.

§2 FORMÅL: FORENINGENS FORMÅL ER AT FREMME DET FRIE FOLKELIGE UNGDOMSARBEJDE. DETTE
SØGES NÅET GENNEM FOLKELIG OPLYSNING, IDRÆT OG ANDET KULTUREL ARBEJDE.

§3 TILSLUTNING TIL HOVEDORGANISATIONER: FORENINGEN SKAL VÆRE TILSLUTTET JBU UNDER DBU
SAMT DGI.

§4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER OG UDELUKKELSE: FORENINGEN OPTAGER MEDLEMMER AF BEGGE
KØN. DESUDEN OPTAGES PASSIVE MEDLEMMER MED BESTYRELSENS SAMTYKKE. BESTYRELSEN KAN
UDELUKKE MEDLEMMER, DER MODARBEJDER FORENINGEN ELLER DENS FORMÅL. DET ELLER DE
UDELUKKEDE MEDLEMMER KAN FÅ DERES SAG OPTAGET PÅ 1.ORDINÆRE GENERALFORSAMLING.

§5 ÆRESMEDLEMMER: PERSONER DER HAR YDET FORENINGEN STORE OG VÆRDIFULDE TJENESTER,
KAN OPTAGES SOM ÆRESMEDLEMMER.

§6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING: ORDINÆR GENERALFORSAMLINGAFHOLDES HVERT ÅR UMIDELBART
EFTER ÅRSSKIFTET, INDVARSLING SKER VED ANNONCERING I DAGSPRESSEN MINDST 10 DAGE FØR
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES. INDKOMNE FORSLAG SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST
5 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES.
DAGSORDENEN SKAL INDEHOLDE FØLGENDE:
1: VALG AF DIRIGENT.
2. VALG AF STEMMETÆLLERE.
3. BERETNINGER.
4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB.
5. INDKOMNE FORSLAG.
6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPLEANTER.
7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPLEANT
8. EVENTUELT.
ALLE VALG SKAL VÆRE SKRIFLIGE, OG I ØVRIGT SKRIFTLIG AFSTEMNING PÅ FORLANGENDE. ALLE
BESLUTNINGER VEDTAGES MED RELATIV STEMMEFLERTAL, MED UNDTAGELSE AF LOVÆNDRINGER,
SOM KRÆVER 2/3 FLERTAL AF DE FREMMØDTE STEMMEBERETTIGEDE. GENERALFORTSAMLINGEN
ER FORENINGENS ØVERSTE MYNDIGHED. GENERALFORSAMLINGEN ER BESLUTNINGSDYGTIG
UANSET ANTAL FREMMØDTE STEMMEBERETIGEDE MEDLEMMER.

§7 STEMMERET OG VALGBAR: STEMMEBERETTIGEDE ER ALLE MEDLEMMER DER ER FYLDT 14 ÅR, OG
VALGBAR NÅR DE ER FYLDT 16 ÅR. DOG SKAL FORMANDEN OG KASSEREREN VÆRE MYNDIGE.
MEDLEMMER KAN NÆGTE AT MODTAGE GENVALG NÅR DE HAR SIDDET EN PERIODE.

§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLIG: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL AFHOLDES,
SÅFREMT FLERTALLET AF BESTYRELSEN ELLER 1/3 AF DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER STILLER
SKRIFTLIGT MOTIVERET KRAV HEROM. DEN SKAL INDVARSLES OG ER BESLUTNINGSDYGTIG SOM DE
ORDINÆRER.

§9 FORENINGENS LEDELSE: FORENINGEN LEDES AF EN BESTYRELSE PÅ 5 MEDLEMMER. ALLE VALGT AF
GENERALFORSAMLNGEN FOR EN 2 ÅRIG PERIODE. DER AFGÅR SKIFTEVIS 3 OG 2 MEDLEMMER, FØRSTE
GANG VED LODTRÆKNIN. BESTYRELSEN KONSTITUERER SIG SOM FØLGER: FORMAND, KASSERER,
SENIORFORMAND, UNGDOMSFORMAND, KIOSKFORMAND.
FOR EN 1 ÅRIG PERIODE VÆLGES 2 SUPLEANTER FOR BESTYRELSEN. ENVIDERE VÆLGES 2 REVISORER FOR
EN 2 ÅRIG PERIODE, HERAF ER EN PÅ VALG HVERT ÅR. FØRSTE GANG VED LODTRÆKNING. FOR EN 1 ÅRIG
PERIODE VÆLGES EN REVISORSUPLEANT. SÅFREMT ET MEDLEM AF BESTYRELSEN ELLER EN REVISOR
UDTRÆDER INDEN VALGPERIODENS UDLØB, INDTRÆDER SUPLEANTER SOM DEREFTER SIDDER DE
AFGÅENDE MEDLEMMERS PERIODE UD. BESTYRELSEN KAN SELV UDPEGE DET ANTAL MEDLEMMER DER
ER BEHOV FOR I UDVALGENE.

§10 REGNSKABER: REGNSKABSÅRET GÅR FRA 1.JANUAR TIL 31 DECEMBER. BESTYRELSEN FASTSÆTTER
KONTINGENT TIL FORENINGEN.

§11 OPLØSNING AF FOENINGEN: FORENINGEN KAN KUN OPLØSES SÅFREMT 2/3 AF DE FREMMØDTE
STEMMEBERETTIGEDE PÅ 2 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER, MED MINDST 14 DAGES
MELLEMRUM, STEMMER DERFOR. MULIGE AKTIVER FORDELES TIL DET FRIE FOLKELIGE
UNGDOMSARBEJDE I STRUER KOMMUNE, EFTER GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNING.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 3/11 1974

PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 27/1 2016 INDKOM DER FORSLAG OM AT INDGÅ ET
HOLDSAMARBEJDE MED STRUER BOLDKLUB. DETTE FORSLAG FIK BESTYRELSEN MANDAT TIL AT
ARBEJDE VIDERE MED. SÅLEDES VEDTAGET DEN 27/1 2016.

ÆNDRING I §11 VEDRØRENDE BEHANDLING AF MIDLER EFTER OPLØSNING AF KLUBBEN VEDTAGET PÅ
GENERALFORSAMLING DEN 28/2-2023

VORES SPONSORER

Et sponsorat er en fantastisk mulighed for at bringe din virksomhed frem i lyset, og samtidig støtter du sporten i dit nærområde.